Endoscope Sexing มันดียังไง ???

บทความน่ารู้(นกแก้ว)

หลายคนคงสงสัย การตรวจเพศแบบ Endoscope มันดียังไง ???
วันนี้จะมาเฉลยให้ฟังนะ
ปกติแล้วนกสวยงามที่เลี้ยงกัน บางชนิดสามารถแยกเพศได้จากลักษณะภายนอก

couple_parrots_love_male_female_white_background_78590_3840x2400.jpg

จากสี อิเล็กตัส ตัวผู้สีเขียว ตัวเมียสีแดง (รูปประกอบจาก http://www.wallpaperscraft.com)

Wondering how old your little budgie is_2

จากเซีย นกหงส์หยก ตัวผู้สีม่วง ตัวเมียสีออกเหลือง (รูปประกอบจาก http://www.birdsplanet.com)

สำหรับนกที่ไม่สามารถแยกเพศได้จากตาเปล่าก็จะมีวิธี ดังนี้

การตรวจเพศนกที่นิยม มี 2 วิธี คือ

1. DNA blood sexing ตรวจเลือดของนกเป็นวิธีง่ายและไม่อันตราย บอกได้ว่าผู้หรือเมีย โดยสัตวแพทย์จะเก็บเลือดแล้วส่งตรวจ รอผลประมาณ 7-14 วัน สิ่งที่เราจะได้ คือ ผู้ หรือ เมีย เท่านั้น

DNA05

การเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อเพศ                  (รูปภาพประกอบจากwww.Zfinch.com

2. Endoscopy คือ การส่องตรวจอวัยวะเพศโดยใช้กล้อง เป็นวิธีที่ถือว่ามีความแม่นยํามากท่ีสุด กระทําโดยใช้กล้องขนาดเล็ก ส่องผ่านเข้าไปในช่องท้องเพื่อดูอวัยะเพศ (อัณฑะของตัวผู้ และรังไข่ของตัวเมีย)

ข้อดี 

  • สามารถรู้ผลทันทีว่าเพศผู้ หรือ เพศเมีย
  • แผลเล็ก
  • ไม่เสียเวลาคอยนกให้เข้าคู่ผสมพันธุ์
  • สามารถเช็คได้ว่า นกมีความพร้อมสำหรับการผสมพันธุ์แล้วหรือไม่ ตัวผู้พร้อมไหม ตัวเมียไข่ตกแล้วหรือยัง นกบางตัวนั้นไม่ทราบอายุที่แท้จริง หรือไม่อยากรอจับคู่แล้วลุ้นเอาเองทุกวันว่านกจะไข่เมื่อไหร่ นกไข่แล้วจะมีเชื้อไหม
  • สามารถมองเห็นถึงความผิดปกติของ Testis และ Ovary ของนก ได้อีกด้วย

*นกที่ตรวจด้วยวิธีน้ีต้องอยู่ภายใต้ภาวะสลบ

8311900431

ภาพรังไข่ นกแก้ว Macaw เพศเมียที่ (รูปประกอบจาก Nathavut Kanatiyanont DVM.)

8311930525

ภาพอันฑะของนกแก้ว Macawเพศผู้  (รูปประกอบจาก Nathavut Kanatiyanont DVM.)

ภาพ VDO รังไข่ นกแก้ว Macaw เพศเมียที่ (VDO จาก Nathavut Kanatiyanont DVM.)

ภาพ VDO อันฑะ นกแก้ว Macaw เพศผู้  (VDO จาก Nathavut Kanatiyanont DVM.)

 

ดังนั้น วิธีการตรวจแยกเพศนกด้วย วิธีการใช้กล้องส่องตรวจอวัยวะเพศผ่านทางช่องท้อง จึงถือว่าเป็นวิธีที่มีความแม่นยำสูงที่สุด และได้รับความนิยมสูงสุด ณ ปัจจุบัน

ประโยชน์ของการใช้ Endoscope ยังมีอีกมาก นอกจากดูเพศและความสมบูรณ์พันธุ์ของอวัยวะแล้ว ยังสามารถส่องดูอวัยวะอื่นเพื่อตรวจและผ่าตัดแก้ไขได้ จะ นำเสนอในบทความต่อไป

 

บทความ โดย  Nut Guyson DVM.

Endoscopy sexing  โดย   Nathavut Kanatiyanont DVM.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s